2015 - 2016 сериалдық лекция

Jan 19, 2021


МЕТАФИЗИКА ЯҒНИ ҒАЛАМ
1 10 айдың 3 Декарт: Ойланып толғану. медитация Descartes: Meditations
2 10 айдың 10 Кант: Толық пайымдау. реазон Kant: Pure Reason
3 10 айдың 17 Шопенхауэр: Ғалам менің тілегім және болжау. Schopenhauer: World
4 10 айдың 24 Хайдэггер: Кез кезінде болу. Heidegger: Being and Time
5 10 айдың 31 Виттгенштэйн: Тіл шектелсе  ғалам да шектеледі. Wittgenstein: Tractatus

 

ЛОГИКА НЕМЕСЕ ШЕШІМ
6 11 айдың 7 Киеркэгаард: Немесе солой немесе жоқ. Kierkegaard: Either/Or
7 11 айдың 14 Фрегэ: Түсінік және себеп. Frege: Sense and reference
8 11 айдың 21 Дуи: Зерттеу теориясы. Dewey: Logic
9 11 айдың 28 Хуссерл: Логикамен пайымдау. Husserl: Logical investigations
10 12 айдың 5 Гоэдэл: Толық емес дәлелдеу. Goedel: Incompleteness

 

ЭТИКА ЖӘНЕ ӘДЕПТІЛІК
11 12 айдың 12 Роулс: Либерализм моралі. Rawls: Liberalism
12 12 айдың 19 Цай Юанпэй: Қытай этикасы. Cai Yanpei: Chinese Ethics
13 12 айдың 26 Ленин: Орыс этикасы. Lenin: Russian Ethics
14 1 айдың 2 Китаро: Жапон этикасы. Nishida Kitaro: Japanese Ethics
15 1 айдың 9 Зингер: Қалай өмір сүру керек? Singer: How are we to live?

 

ЭСТЕТИКА

16 1 айдың 16 Хэгэл: Эстетикалық лекциялар. Hegel: Aesthetics Lectures
17 1 айдың 23 Ницшэ: Өнер философиясы. Nietzsche: Philosophy of Art
18 1 айдың 30 Адорно: Эстетикалық теория. Adorno: Aesthetic Theory
19 2 айдың 6 Делуз: Сезіну логикасы. Deleuze: Logic of Sense
20 2 айдың 13 Эко: Әсемдік тарихы. Eco: History of Beauty

 

ПОСТМОДЕРН ЯҒНИ ЗАМАНАУИЛЫҚТАН КЕЙІН
21 2 айдың 20 Фуко: Дискурсия және пікірталас. Foucault: Discourse
22 2 айдың 27 Хабермас: Коммуникатив яғни бірге жасау. Habermas: Communicative action
23 3 айдың 5 Деррида: Деконструкция яғни шығарманы бұзу. Derrida: Deconstuction
24 3 айдың 12 Иглтон: Култура яғни мәдениет. Eagleton: Culture
25 3 айдың 19 Жижек: Хэгэл және оның көлеңкесі. Zizek: Hegel

 

Molor-Erdene

Molor-Erdene

Molor-Erdene

Molor-Erdene

Molor-Erdene

© Molor-Erdene 2023